Qsis.W1.B20240302-项目全球化结构启动

一个没有数据库,又不需要修改,就可以拿起来直接用的产品,对于浮躁的中国人来说,可能php都已经落后了,我接到了很多人的态度,就是php很落后。

对于我的php程序,我可以说很落后,因为这里不存在框架的概念从css框架到javascript框架,基本都没有使用,主打的就是简单和安全。

面向全球化的目的只有一个,就是用真正的开源和简单的操作来实现一个快速且方便的系统环境。

全球人可以在有AI推动的情况下提升办公和生活效率,那么为什么不能用Qsis来完善理想和记忆体系呢?答案是当然可以!

今天,就启动创建全球化的第一步。

英语 (English) - lang_en
西班牙语 (Spanish) - lang_es
中文(普通话/简体中文)(Chinese - Mandarin/Simplified Chinese) - lang_zh
阿拉伯语 (Arabic) - lang_ar
法语 (French) - lang_fr
俄语 (Russian) - lang_ru
葡萄牙语 (Portuguese) - lang_pt
德语 (German) - lang_de
日语 (Japanese) - lang_ja
朝鲜语 (Korean) - lang_ko
意大利语 (Italian) - lang_it
土耳其语 (Turkish) - lang_tr
荷兰语 (Dutch) - lang_nl
印地语 (Hindi) - lang_hi
瑞典语 (Swedish) - lang_sv
波兰语 (Polish) - lang_pl
希腊语 (Greek) - lang_el
匈牙利语 (Hungarian) - lang_hu
芬兰语 (Finnish) - lang_fi
捷克语 (Czech) - lang_cs
丹麦语 (Danish) - lang_da
挪威语 (Norwegian) - lang_no
泰语 (Thai) - lang_th
越南语 (Vietnamese) - lang_vi
印尼语 (Indonesian) - lang_id
马来语 (Malay) - lang_ms
菲律宾语 (Filipino/Tagalog) - lang_fil
斯洛伐克语 (Slovak) - lang_sk
罗马尼亚语 (Romanian) - lang_ro
克罗地亚语 (Croatian) - lang_hrposted @ 2024-03-02